CONDICIONS DE COMPRA

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions de Compra i la nostra Política de Privadesa abans de realitzar la comanda. Si Vostè no està d'acord amb totes les Condicions de Compra i amb la Política de Privadesa, no realitzi cap comanda.

Identificació

El Venedor és una unitat de negoci pertanyent a Boira Editorial, Formació i Serveis S. L, proveïda de CIF/NIF B25750407, domiciliada en Partida Boixadors 157, 25198 Lleida. Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social o al telèfon (+34) 609 106 986 o l'adreça de correu electrònic info@boiraeditorial.com.

Activitat

El Venedor es dedica a la venda a distància, preferentment per internet, de llibres i cursos, tant presencials com on-line.

Continguts i informació subministrada en el website

El Venedor es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada en el website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. El Venedor fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè a tot moment a la voluntat del Venedor, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, El Venedor li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

Els continguts del lloc web del Venedor podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

El Venedor no és responsable ni directa ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats pel Venedor. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d'aquests productes. El client entén que El Venedor és un mer intermediari entre ell i el fabricant o distribuïdor.

Sistema de venda

Per realitzar una compra, l'usuari pot triar entre diverses formes de fer-nos arribar la seva comanda:

  • Internet a través del «carret de la compra»
  • Internet a través de la «comanda off-line»
  • Telefònicament al telèfon d'atenció al client: (+34) 609 106 986
  • Per carta a l'adreça indicada més amunt o per correu electrònic info@boiraeditorial.com.

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web del Venedor, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent d’aplicar.

Les compres que siguin lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Les compres que siguin lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, o a Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes de l'IVA.

Forma de pagament

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta [ESPECIFICAR TIPUS DE TARGETA DE PAGAMENT]; contra-reemborsament (només a Espanya i alguns països de la Unió Europea) o altres mitjans semblants. En determinats casos i per prevenir possibles fraus, El Venedor es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador. El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés. Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (HTTPS://) de tal forma que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

Forma, despeses i termini d'enviament

El client podrà seleccionar la forma d'enviament d'entre les possibles per a la seva zona d'enviament. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost serà diferent per a cada forma de transport.

l Venedor envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament al domicili del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport orientatius estan disponibles a l'apartat del nostra web «Despeses d'Enviament». Abans de confirmar la seva comanda s’informarà al client sobre unes despeses d'enviament i terminis de transport, tots dos orientatius, que apliquen a la seva comanda en concret. No obstant això, tots dos podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. Especialment:

Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia. En principi s'estima un termini de lliurament de 48-96h.

Les despeses d'enviament que apareixen al web en realitzar la comanda són orientatius i es calculen sobre la base d'un pes estadístic mitjà de [ESPECIFICAR] grs. El Venedor es reserva el dret a alterar els costos d'enviament quan el pes sol·licitat variï en més/menys un 10% pel que fa al pes mitjà esmentat. En cas de produir-se una variació de preu, El Venedor comunicarà per mitjà de correu electrònic al client la variació i el client podrà optar per anul·lar la seva comanda sense que se li pugui imputar cap cost.

Drets del comprador i política de devolucions

El Venedor no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen en el seu lloc web excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia. El catàleg que es mostra és merament orientatiu ja que els fabricants o distribuïdors no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament. Aquesta situació impedeix al Venedor la possibilitat d'informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com garantir un termini de lliurament determinat que, en tot cas, dependrà del temps que tardi el fabricant o el distribuïdor a subministrar el producte.

El Venedor garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda estigui en la disposició del transportista per al seu enviament.

El client disposarà d'un termini de catorze dies des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El client comunicarà al Venedor dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i si escau factura emesa al Venedor, corrent el Comprador amb les despeses de devolució.

El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat al Venedor sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. En aquests casos, El Venedor, retornarà els diners de la compra a través d'un abonament en la targeta de crèdit, mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel client o mitjançant abonament en el seu compte personal.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fos lliurat per error del Venedor, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador. La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el nostre Departament d'Atenció al client via e-mail: info@boiraeditorial.com o per telèfon (+34) 609 106 986.

Obligacions del client

El client del Venedor es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa El Venedor.

Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal al nostre lloc web.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament, en la qual la comanda sol·licitada pugui ser entregada dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00). En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació, El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb El Venedor se sotmeten a la legislació de Spain.

En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals del comprador.

Legal

Informació general

Titular: Boira Editorial, Formació i Serveis S. L, d'ara endavant El Venedor.

Adreça: Partida Boixadors, núm. 157, 25198 Lleida

Contacto: info@boiraeditorial.com i (+34) 609 106 986

Dades registrals: CIF/NIF B25750407

El Venedor no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet del Venedor. Amb els límits establerts en la llei, El Venedor no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Les pàgines d'Internet del Venedor poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que El Venedor no pot controlar. Per tant, El Venedor no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 : La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del Venedor o dels que en tinguin llicència. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Venedor